BEKER VAN LIMBURG

HEREN en DAMES en JEUGD

Art. 1:
Het Provinciaal Comité  richt een bekercompetitie in voor Heren Provinciaal, Heren Nationaal en Landelijk , Dames Nationaal en Landelijk , Dames Provinciaal,en Jeugd  onder de benaming: "Beker  van Limburg". Vanaf de eerste dag zal de thuisploeg de organisatiekosten dragen' (huur van de installaties, algemene onkosten). De bezoekende ploeg zal de verplaatsingsonkosten dragen (staf en spelers).
Alle correspondentie betreffende de beker van Limburg  kan gevoerd worden met Dhr. Marc Moons verder in dit reglement “de verantwoordelijke” genoemd.
E-mail:  marc.moons@limburg.vlaamsebasketballiga.be
Inschrijvingen gebeuren via smartclient van de VBL uiterlijk tegen 15 mei
Art. 2:
De beker van  Limburg  Heren, Dames  en Jeugd is voorbehouden aan de werkende clubs aangesloten bij de VBL.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE BASKETBALLIGA van de VBL tenzij het bekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
Art. 3:
Aan de Beker van Limburg  kan deelgenomen worden door alle ploegen uit de Nationale, Landelijke en Provinciale afdelingen.
Een club kan meerdere jeugdploegen per leeftijdscategorie inschrijven.
Clubs die per leeftijdscategorie verschillende ploegen inschrijven, moeten voor de eerste ronde, en dit op straffe van forfait, een spelerslijst insturen per ploeg naar volgend E-mailadres: marc.moons@limburg.vlaamsebasketballiga.be.
Op deze lijst wordt naam, voornaam en geboortedatum van al de spelers vermeld die voor die ploeg in aanmerking komen.
Wanneer een club twee of meerdere ploegen inschrijft in dezelfde leeftijdscategorie, mogen de spelers van de uitgeschakelde ploeg niet meer aantreden voor de overblijvende ploeg(en) en dit op straffe van forfait. Jeugdspelers of speelsters die in de loop van het seizoen aangesloten worden, mogen pas opgesteld worden nadat de update van de lijst is gedaan.


Art. 4:
Alle wedstrijden met uitzondering van de halve finales bij de seniors worden gespeeld  met rechtstreekse uitschakeling
Art. 5:
Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd, zullen er verlengingen van 5 minuten worden gespeeld, tot op het ogenblik dat een ploeg als winnaar kan aangeduid worden.
Bij heen en terugwedstrijden zal bij gelijke stand bij de heenwedstrijd geen verlenging gespeeld worden
Art. 6:
De voorgift bedraagt 5 (vijf) punten per afdelingsverschil en per wedstrijd.
Bij jeugdwedstrijden is er in geen enkel geval voorgift.
De hoofdscheidsrechter zal de voorgift nazien.

Art. 7:
Het wedstrijdschema en de uitslagen worden gepubliceerd op de Website VBL.
Beperkingen
1 .Indien een wedstrijd van de reguliere competitie geprogrammeerd is op dezelfde dag of weekend dat in de jaarkalender voorzien werd voor de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd heeft de wedstrijd van de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd altijd voorrang en moet een eventuele wedstrijd van de reguliere competitie verplaatst worden door de beide betrokken clubs.

2. Iedere bezoekende ploeg ontvangt gratis toegangskaarten voor de spelers, de staff en alle personen met een officiële functie als er inkomgeld gevraagd wordt.
Voor de jeugd, jonger dan 12 jaar is de toegang gratis.
3. Een ploeg die tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde wordt automatisch de thuisspelende ploeg in de volgende ronde, met die beperking dat de volgorde van lottrekking van kracht blijft als de andere ploeg ook tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde.

Art.8:
Bij iedere correspondentie over een wedstrijd dient het wedstrijdnummer vermeld.
8.1. De ploegen die inschrijven voor de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd verklaren zich akkoord de data of periode vastgelegd voor de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd te eerbiedigen.
Indien er een bekerweekend is vastgelegd dienen de wedstrijden gespeeld worden tijdens dit weekend. Men mag op een andere datum spelen indien beide ploegen hiervoor hun akkoord geven. (Maar de wedstrijden mogen niet gespeeld worden na de uiterste datum. ( ook zie bijlage)
Als een ploeg zowel voor de landelijke als voor de provinciale beker dient te spelen, dan heeft de Beker van Vlaanderen voorrang op de Beker van Limburg.
Mits onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden
8.2 Bij overschrijding van de termijn voor het melden van de datum en uur van de te spelen wedstrijd zal de verwerkingskost voor kalenderwijziging aangerekend worden.
8.4 Bij het niet melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zal het Provinciaal Comité autonoom speeldag en uur vastleggen. Afwezigheid op de door het Provinciaal Comité geplande wedstrijd zal automatisch aanleiding geven tot forfait en de bijhorende boete.
Art. 9:
9.1 Voor de organisatie van de finaledagen rekent het Provinciaal Comité het bedrag van € 4.600 aan.
9.2 De clubs die de finaledagen willen organiseren melden dit schriftelijk uiterlijk tegen 1 november aan het Provinciaal Comité. Hun kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van een brief waarin zij hun aanvraag motiveren
9.2  Het Provinciaal Comité wijst op de eerstvolgende vergadering van de maand december de organisatie toe
9.3 Een club kan geen twee jaar na elkaar de finaledagen inrichten.
9.4 De organisatie van de finales valt onder de verantwoordelijkheid van het Provinciaal Comité. De organisatie (dag, uur, zaal) van de Finale zal ten gepaste tijde  meegedeeld worden door het Provinciaal Comité, die het programma vastlegt.
Art. 10
De eerste werkdag na de wedstrijd moeten de wedstrijdformulieren worden opgestuurd naar de bekerverantwoordelijke.
Art. 11
Alle wedstrijden worden geleid doorscheidsrechters aangeduid door het Comité Provinciale Scheidsrechters.
Art. 12  Protest en klachten.
In afwijking van het Huishoudelijk Reglement VBL - Juridisch deel dienen alle klachten ingediend binnen een termijn van 3 werkdagen na de wedstrijd.
Uitsluitingen, incidenten en protest moeten zoals voorzien voor de normale competitie, ingeschreven worden op het wedstrijdblad.  Zij zullen worden behandeld door de provinciale rechterlijke raad.  De procedure voor de scheidsrechters en clubs zijn dezelfde als die geldend voor de normale competitie. Overtredingen van administratieve aard (kwalificatie van spelers, opgelopen forfaits, enz.) worden behandeld door het Provinciaal Comité en onmiddellijk aan de betrokken club gemeld door de verantwoordelijke van de bekercompetitie. Deze melding heeft kracht van beslissing.  Klachten hiertegen worden behandeld door de provinciale tuchtraad (mits in acht name van de gebruikelijke procedure).

Art. 13 :
13.1 Bij forfaits zijn de statutaire boetes van toepassing zoals voorzien in de TTB
13.2 Wanneer een club forfait geeft voor de Finale zal  een vergoeding aangerekend worden van 1.500,00 € . Deze kosten komen integraal ten goede aan de organisator van de finales en worden gedebiteerd via de bondsrekening.
Art. 14:
De VBL biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:
een beker ten definitieve titel
15 goudkleurige herinneringsmedailles of bekers
Aan de verliezer:
15 zilverkleurige herinneringsmedailles of bekers 

Art. 15:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen worden beslecht door het Provinciaal Comité Tegen deze administratieve beslissingen van het Provinciaal Comité kan beroep aangetekend worden.
Art. 16:
Door inschrijving en deelname verklaart elke club zich akkoord met boven vermeld reglement.